ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 32651เข้าชม
  • 7ตอบกลับ

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2013-04-10) —
แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
2 ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
5 พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป สังคมเศรษฐกิจ การเมือง 2560
10 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
13 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
MP3-P049 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551แนวข้อสอบ ครู สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
2 ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
5 พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป สังคมเศรษฐกิจ การเมือง 2560
10 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
13 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
MP3-P049 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9 ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10 แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9 ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10 แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9 ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10 แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9 ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10 แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  • รูปภาพ:timeline_25610217_200654.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

1. นโยบายเร่งด่วนข้อแรก ของรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษ์ ชินวัตร คืออะไร

ก. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

ก. 

ข. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

ค. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ง. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

ตอบ ข. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย


2. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

ก. ประธานรัฐสภา ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. ประธานวุฒิสภา ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ ก. ประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)

3. พรรคใด ไม่ใช่ พรรคร่วมรัฐบาล ของนางสาวยิ่งลักษ์ ชินวัตร

ก. พรรคพลังชล  ข.พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

ค.พรรคชาติไทยพัฒนา ง.พรรคภูมิใจไทย

ตอบ ง.พรรคภูมิใจไทย

4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนกี่คน

ก. 500 คน และ 150 คน ข. 480 คน และ 50 คน

ค. 650 คน และ 100 คน ง. 500 คน และ 120 คน

ตอบ ก. 500 คน และ 150 คน

5. ประเทศไทยมีการปกครองและระบบเศรษฐกิจแบบใด

ก. ประชาธิปไตยและสังคมนิยม ข. คอมมิวนิสต์และทุนนิยม

ค. ประชาธิปไตยและทุนนิยม ง. ประชาธิปไตยและแบบผสม

ตอบ ค. ประชาธิปไตยและทุนนิยม

 

 

 

6. ข้อใดคือคำขวัญอาเซียน

ก. One Community One Identity One Vision

ข. One Identity One Community One Vision

ค. One Vision One Community One Identity

ง. One Vision One Identity One Community

ตอบ  ง. One Vision One Identity One Community

7. ข้อใด ไม่ใช่ เสาหลักของอาเซียน

ก.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ค.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน 

ง.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ตอบ ค.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน 

8. ข้อใดคือองค์กรอิสระ

ก.สำนักงานอัยการ 

ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ค.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตอบ ค.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

9. ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพระราชบัญญัติแผนปรองดองแห่งชาติ

ก.นายนิยม   วรปัญญา  ข.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 

ค.นายสามารถ แก้วมีชัย  ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

10. ประเพณียี่เป็งสอดคล้องกับข้อใด

ก. ปีใหม่ ข. สงกรานต์

ค. เข้าพรรษา ง. ลอยกระทง

ตอบ ง. ลอยกระทง

11. เว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุด คือข้อใด

ก. กูเกิล  ข. เฟซบุค

ค. ยาฮู  ง. ฮอตเมล์

ตอบ ก. กูเกิล

 

12. แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย คือข้อใด

ก. จินดามณี   ข. ประถม ก กา

ค. พระอภัยมณี  ง. ประถมมาลา

ตอบ ก. จินดามณี

13. เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 คือข้อใด

ก. อังกฤษ   ข. บราซิล

ค. ฝรั่งเศส   ง. อินโดนีเชีย

ตอบ ก. อังกฤษ

14. เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง คือข้อใด

ก. สร้างโอกาสทางการศึกษา  ข. แก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ค. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ง. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบ ก. สร้างโอกาสทางการศึกษา

15. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ก. อาหารกลางวันฟรี ข. เครื่องแบบนักเรียนฟรี

ค. หนังสือเรียนฟรี ง. อุปกรณ์การเรียนฟรี

ตอบ ก. อาหารกลางวันฟรี

16. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของห้องสมุด 3 D

ก.ครูดี  ข.บรรณารักษ์ดี

ค. บรรยากาศดี  ง. หนังสือดี

ตอบ ก.ครูดี 

17. แผ่น DVD หนึ่งแผ่นจุข้อมูลได้กี่ GBYTE

ก. ค.7  ข. ง.7

ค. 5.7  ง. 6.7

ตอบ ข. ง.7

18. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ก. ผู้แทนครู ข. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

ค. ผู้แทนชุมชน  ง. ผู้แทนผู้ปกครอง

ตอบ  ข. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

19. วันรักการอ่านของไทยตรงกับข้อใด

ก. 1 เมษายน   ข. 2 เมษายน 

ค. 3 เมษายน   ง. 4 เมษายน

ตอบ  ข. 2 เมษายน 

20. สมศ. มีฐานะเป็นอะไร

ก. องค์การมหาชน  ข. องค์กรอิสระ 

ค. องค์การเอกชน  ง. นิติบุคคลในกำกับของรัฐ

ตอบ ก. องค์การมหาชน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551
11.    หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
เฉลย  ข.
12.    จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉลย  ง.

13.    ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ค. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด
เฉลย   ค.
14.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
ก. 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ข. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
    ตอนปลาย
ง. 4 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
เฉลย   ข.
15.    การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
เฉลย   ค.
16.    เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
ค. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา
ง. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
เฉลย   ก.
17.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. กิจกรรมแนะแนว                    ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์        ง. กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
เฉลย   ค.
18.    ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การมีส่วนร่วม                    ข. การกระจายอำนาจ
ค. การกำกับติดตามประเมินผล            ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เฉลย   ค.
19.    เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา                    ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดับชาติ                        ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย  ง.
20.    ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร            ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. แนวทางการจัดและประเมินผล            ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เฉลย  ค.
21.    กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและรายภาค
ข. การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาค
ค. การกำหนดเวลาจำนวนหน่วยกิต สำหรับสาระการเรียนรู้
ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เฉลย  ง.
22.    เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์ วางแผน เก็บข้อมูล สรุปผลรายงาน
ข. วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลนำไปใช้
ค. วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ เก็บข้อมูลสรุปผล
ง. เก็บข้อมูล วางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
เฉลย  ค.
23.    การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด
ก. การวิจัยในชั้น
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ค. การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ
ง. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
เฉลย  ง.

24.    ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร            ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้            ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน
เฉลย  ค.
25.    กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ก. ช่วงชั้นที่ 1                    ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3                    ง. ช่วงชั้นที่ 4
เฉลย  ง.
26.    หลักสูตรมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินCURREREมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เส้นชัย                        ข. ระยะทาง
ค. ทางวิ่ง                        ง. กฎกติกา
เฉลย    ค.
27.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. เป็นหลักสูตรวิชาแกน                ข. เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ค. เป็นหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ            ง. เป็นหลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้
เฉลย   ข.
28.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
ก. เนื้อหา                        ข. กิจกรรม
ค. ภารงาน                        ง. มาตรฐานการเรียนรู้
เฉลย   ง.
29.    ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544
ก. ผลการประเมินหลักสูตรและการใช้
ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ง. ผลจากการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
เฉลย   ง.
30.    ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. มีความต่อเนื่อง 12 ปี                ข. มีความเป็นเอกภาพ
ค. มีความเป็นสากล                    ง. มีจุดประสงค์เป็นตัวกำหนด
เฉลย   ง.

31.    จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ข้อ
ก. 7 ข้อ                        ข. 8 ข้อ
ค. 9 ข้อ                        ง. 10 ข้อ
เฉลย   ค.
32.    ระดับช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบ่งออกเป็นกี่ช่วงชั้น
ก. 1 ช่วงชั้น                        ข. 2 ช่วงชั้น
ค. 3 ช่วงชั้น                        ง. 4 ช่วงชั้น
เฉลย   ง.
33.    ช่วงชั้นที่ 1 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2                ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4                ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เฉลย   ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
1.    พรบ.การศึกษาแห่งชาติให้ความหมายการศึกษาหมายถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. กระบวนการเรียนรู้                 ข. การฝึกอบรม
ค. การสืบสานวัฒนธรรม             ง. การศึกษาดูงาน
เฉลย   ง.
2.       ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพเคารพกฎหมาย
ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เฉลย   ง.
3.    ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
เฉลย  ก.
4.    คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด
ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย   ง.
5.    ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. บุคคล                        ข. เอกชน
ค. องค์กรปกครองท้องถิ่น                ง. ครู อาจารย์
เฉลย    ง.

6.    ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดามารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข. การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล
เฉลย   ข.
7.    จุดที่ต่างกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สำคัญคือข้อใด
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา                ข. สถานที่จัดการศึกษา
ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา                    ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
เฉลย   ง.
8.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส
ค. จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา
ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
เฉลย   ก.
9.    ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาสำหรับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โรงเรียน                        ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน                    ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา
เฉลย   ค.
10.    ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ด้านวิชาการ                        ข. งบประมาณ
ค. หลักสูตรการสอน                    ง. การบริหารทั่วไป
เฉลย   ค.
11.    ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนครู                        ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนศิษย์เก่า                        ง. ผู้แทนคุณวุฒิ
เฉลย   ข.12.    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ไม่ได้ กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
เฉลย  ข.
13.    การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
เฉลย  ง.
14.    ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้                ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ                    ง. การศึกษาในระบบ
เฉลย   ก.
15.    แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน            ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด                ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
เฉลย   ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2012-05-24

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2013-02-14
1.    นโยบายในข้อใดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษามากที่สุด
ก.    นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก
ข.     นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ค.    นโยบายเศรษฐกิจ
ง.    นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
2.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.    แท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนและการสืบค้นองค์ความรู้
ข.    เรียนจบ ม.6 ทุกคนภายใน 6 เดือน เรียนในเวลา-นอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก
ค.    กองทุนตั้งตัวได้ เป็นเงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต
ง.    1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเก่งในทุกอำเภอ ไปเรียนต่อในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการสอบแข่งขันให้เด็กเก่งให้มีโอกาส เช่นเดียวกับเด็กยากจน
3.    ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง
ก.    พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย ๙๐% ของนักเรียนทั่วประเทศ สื่อสารภาษาได้ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
ข.    ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม เน้นการสอบคัดเลือก วัดความสามารถด้วยตนเอง ลดการคัดเลือกโดยใช้ดุลพินิจ
ค.    กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตและคอรัปชันบางส่วน
ง.    อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุคน เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำประเทศในทุกสาขา

4.    " เรียนดีอย่างมีคุณภาพ " ในความหมายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีกี่กิจกรรม กี่รายการ
ก.    4 กิจกรรม 4 รายการ            ค. 5 กิจกรรม 5 รายการ
ข.    4 กิจกรรม 5 รายการ             ง. 3 กิจกรรม 5 รายการ
5.    ข้อใด ไม่ใช่ ฟรีทางการศึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ก.    อาหาร                    ค. หนังสือเรียน
ข.    ค่าจัดการเรียนการสอน            ง. อุปกรณ์การเรียน
6.    ฟรีด้านการศึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จัดให้กับการศึกษาระดับใด
ก.    อนุบาล ถึง ม.ปลาย            ค. อนุบาล ถึง ม.6
ข.    อนุบาล ถึง ม.ปลายหรือเทียบเท่า         ง. อนุบาล ถึง ม.6 หรือเทียบเท่า
7.    Becoming ASEAN Leader Scholarship เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับใด
ก.    ม.ปลาย                    ค. โท
ข.    ตรี                    ง. เอก
8.    การสร้างพลังครู ทำได้อย่างไร
ก.    ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส     ค. ลดรายจ่าย สร้างโอกาส เพิ่มรายได้
ข.    เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส ลดรายจ่าย    ง. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
9.    จัดระบบการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน อยู่ในนโยบายการศึกษาใด
ก.    Fix-it Center                ค. โรงเรียนร่วมพัฒนา
ข.    การศึกษาช่วยดับไฟใต้            ง. คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ
10.    แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริตคอรัปชั่น    เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายใด
ก.    ปฏิบัติธรรม นำการศึกษา
ข.    เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖
ค.    ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่
ง.    อัจฉริยะสร้างได้
11.    แท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษา  จัดให้กับนักเรียนชั้นใด
ก.    ป.1                    ค. ป.1  และ  ม.1
ข.    ม.1                    ง. ป. 6
12.    ร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งประเทศที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN
ก.    ร้อยละ  70                    ค. ร้อยละ  60
ข.    ร้อยละ  80                    ง. ร้อยละ  90
13.    ข้อใด ไม่ใช่ ฟรีในนโยบายเรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖
ก.    ค่าเครื่องแบบ                    ค. ค่ากิจกรรม
ข.    ค่าหนังสือเรียน                    ง. ค่าอาหารกลางวัน
14.    เงินทุนขั้นต้นสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต อยู่ในนโยบายการศึกษาข้อใด
ก.    กองทุนตั้งตัวได้
ข.    ๑อำเภอ๑ทุน
ค.    เรียนดีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖
ง.    ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต
15.    ทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กเก่งทุกอำเภอ เรียนต่อต่างประเทศ อยู่ในนโยบายการศึกษาข้อใด
ก.    กองทุนตั้งตัวได้
ข.    ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ค.    เรียนดีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖
ง.    ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต
16.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนFix-it Center
ก.    ศูนย์บริการซ่อมสร้าง 5000  แห่งทั่วประเทศ ฝึกฝนช่างฝีมือให้บริการประชาชน
ข.    ศูนย์บริการซ่อมสร้าง 10000 แห่งทั่วประเทศ ฝึกฝนช่างฝีมือให้บริการประชาชน
ค.    ศูนย์บริการซ่อมสร้าง 20000 แห่งทั่วประเทศ ฝึกฝนช่างฝีมือให้บริการประชาชน
ง.    ศูนย์บริการซ่อมสร้าง 25000 แห่งทั่วประเทศ ฝึกฝนช่างฝีมือให้บริการประชาชน
17.    นโยบายอัจฉริยะสร้างได้ของรัฐบาลมีวิธีดำเนินการอย่างไร
ก.    สร้างการศึกษาให้แข็งแกร่ง เพื่อแข่งขันในประชาคม ASEAN
ข.    ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาด พร้อมเป็นผู้นำประเทศในทุกสาขา
ค.    เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาค
ง.    สร้างความโปร่งใสในการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น
18.    ข้อใดเป็นการดำเนินงานตามนโยบายคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะของรัฐบาล
ก.    คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชน เลือกหนังสือตามความพอใจ
ข.    คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชนค้นหาความถนัดตนเอง เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
ค.    คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชนเลือกหนังสือได้เฉพาะที่รัฐกำหนดไว้ให้
ง.    คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชนเลือกหนังสือเพื่อใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด
19.    ข้อใดเป็นการดำเนินงานตามนโยบายหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น
ก.    ลดหลักสูตรท่องจำ รู้ด้วยความเข้าใจ
ข.    ลดหลักสูตรท่องจำ รู้ด้วยความเข้าใจและลงมือปฏิบัติ
ค.    ลดหลักสูตรท่องจำ รู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด
ง.    ลดหลักสูตรท่องจำ รู้ด้วยความเข้าใจและลงมือปฏิบัติ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด
20.    แก้ปัญหาหนี้สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาส คือนโยบายใดของรัฐบาล
ก.    สร้างพลังครู                ค. อัจฉริยะสร้างได
ข.    การศึกษาดับไฟใต้            ง. ครูมืออาชีพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2013-03-15


เปิดสอบครูผู้ช่วย


ข้อมูลจาก เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (อัพเดทจากเขตพื้นที่ที่ประกาศรับสมัครก่อน หรือ สืบค้นข้อมูลเจอก่อน)


ลำดับที่เขตพื้นที่จังหวัดที่รับสมัครสอบรายละเอียดประกาศจำนวนที่จะบรรจุ (อัตรา)1


กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่
* ไม่เปิดสอบแข่งขันฯ

2


นนทบุรี เขต 1
คลิกที่นี่ 
11

3


นนทบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
9

4


ปทุมธานี เขต 1
คลิกที่นี่ 
9

5


ปทุมธานี เขต 2
คลิกที่นี่ 
6

6


สมุทรปราการ เขต 1
คลิกที่นี่ 
22

7


นราธิวาส เขต 2
คลิกที่นี่ 
13

8


นราธิวาส เขต 3
คลิกที่นี่ 
6

9


ปัตตานี เขต 3
คลิกที่นี่ 
6

10


ยะลา เขต 3
คลิกที่นี่ 
22

11


ชุมพร เขต 1
คลิกที่นี่ 
6

12


ชุมพร เขต 2
คลิกที่นี่ 
42

13


สุราษฎร์ธานี เขต 1
คลิกที่นี่ 
 * ไม่เปิดสอบแข่งขันฯ

14


สุราษฎร์ธานี เขต 2
คลิกที่นี่ 
10

15


สุราษฎร์ธานี เขต 3
คลิกที่นี่ 
8

16


กระบี่
คลิกที่นี่ 
39

17


พังงา
คลิกที่นี่ 
12

18


ระนอง
คลิกที่นี่ 
11

19


กาญจนบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
3

20


กาญจนบุรี เขต 3
คลิกที่นี่ 
26

21


ประจวบคิรีขันธ์ เขต 1
คลิกที่นี่ 
8

22


ประจวบคิรีขันธ์ เขต 2
คลิกที่นี่ 
19

23


ราชบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
3

24


สุพรรณบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
2

25


สุพรรณบุรี เขต 3
คลิกที่นี่ 
4

26


พระนครศรีอยุธยา เขต 1
คลิกที่นี่ 
13

27


พระนครศรีอยุธยา เขต 2
คลิกที่นี่ 
7

28


ลพบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
11

29


สระบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
7

30


กำแพงเพชร เขต 1
คลิกที่นี่ 
6

31


กำแพงเพชร เขต 2
คลิกที่นี่ 
10

32


ตาก เขต 2
คลิกที่นี่ 
14

33


นครสวรรค์ เขต 2
คลิกที่นี่ 
10

34


เพชรบูรณ์ เขต 3
คลิกที่นี่ 
3

35


เชียงราย เขต 2
คลิกที่นี่ 
12

36


เชียงราย เขต 3
คลิกที่นี่ 
11

37


เชียงใหม่ เขต 3
คลิกที่นี่ 
5

38


เชียงใหม่ เขต 5
คลิกที่นี่ 
4

39


เชียงใหม่ เขต 6
คลิกที่นี่ 
6

40


ลำปาง เขต 3
คลิกที่นี่ 
7

41


เลย เขต 3
คลิกที่นี่ 
8

42


สกลนคร เขต 1
คลิกที่นี่ 
5

43


บึงกาฬ
คลิกที่นี่ 
10

44


อุดรธานี เขต 4
คลิกที่นี่ 
8

45


อุบลราชธานี เขต 3
คลิกที่นี่ 
5

46


นครราชสีมา เขต 3
คลิกที่นี่ 
7

47


ศรีสะเกษ เขต 3
คลิกที่นี่ 
14

48


สุรินทร์ เขต 3
คลิกที่นี่ 
3

49


จันทบุรี เขต 1
คลิกที่นี่ 
8

50


จันทบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
2

51


ชลบุรี เขต 2
คลิกที่นี่ 
6

52


ชลบุรี เขต 3
คลิกที่นี่ 
5

53


ตราด
คลิกที่นี่ 
19

54


ระยอง เขต 1
คลิกที่นี่ 
8

55


สพม. 1
คลิกที่นี่ 
90

56


สพม. 2
คลิกที่นี่ 
65

57


สพม. 3
คลิกที่นี่ 
8

58


สพม. 4
คลิกที่นี่ 
48

59


สพม. 5
คลิกที่นี่ 
5

60


สพม. 6
คลิกที่นี่ 
39

61


สพม. 7
คลิกที่นี่ 
6

62


สพม. 8
คลิกที่นี่ 
25

63


สพม. 9
คลิกที่นี่ 
25

64


สพม. 10
คลิกที่นี่ 
27

65


สพม. 11
คลิกที่นี่ 
 * ไม่เปิดสอบแข่งขันฯ

66


สพม. 13
คลิกที่นี่ 
42

67


สพม. 14
คลิกที่นี่ 
41

68


สพม. 15
คลิกที่นี่ 
10

69


สพม. 17
คลิกที่นี่ 
24

70


สพม. 18
คลิกที่นี่ 
12

71


สพม. 20
คลิกที่นี่ 
10

72


สพม. 25
คลิกที่นี่ 
3

73


สพม. 29
คลิกที่นี่ 
4

74


สพม. 30
คลิกที่นี่ 
13

75


สพม. 31
คลิกที่นี่ 
9

76


สพม. 32
คลิกที่นี่ 
6

77


สพม. 33
คลิกที่นี่ 
4

78


สพม. 36
คลิกที่นี่ 
6

79


สพม. 39
คลิกที่นี่ 
2

80


สพม. 40
คลิกที่นี่ 
19

81


สพม. 41
คลิกที่นี่ 
11

82


สพม. 42
คลิกที่นี่ 
12

83


สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
คลิกที่นี่ 
57


หมายเหตุ : 
- แก้ไขเพิ่มเติม ชุมพร เขต 2 เมื่อ 23/4/2556
                    - โปรดติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์อีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะอัพเดทให้ทราบเป็นระยะๆ 
                    - เพื่อความถูกต้อง โปรดสอบถามข้อมูลเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการสมัครหลักสูตรการสอบแข่งขัน มีดังนี้
1.ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูและความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
   1.1 ความรอบรู้
   1.2 ความสามารถทั่วไป
   1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
   1.4 ความถนัดและเจตคติวิชาชีพครู
2.ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
3.ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ (***ให้มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย)

***ที่ประชุมเห็นว่าผลต่างคะแนนสอบสัมภาษณ์แต่ละรายไม่ควรเกิน 5 คะแนน และให้สอบพร้อมกันทั้ง 3 ภาค คือ ภาค ก. ข. และ ค.

การดำเนินการจัดสอบ
1.ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ จัดส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการสอบ 
2.ให้สมัครสอบได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น ไม่ให้สมัครสอบซ้ำ หากตรวจพบว่าไปสมัครสอบหลายแห่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้งจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 

ประกอบด้วย ภาค ก 
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย ภาค ข
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nas_za.za@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2013-04-23
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้