ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 23378เข้าชม
  • 9ตอบกลับ

เปิดสอบกรุงเทพมหานคร ก.ท.ม. ครูกทม. 1/2557 - จำนวน 8 กลุ่มวิชา 80 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(20-31 พ

— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2013-08-30) —
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 8 กลุ่มวิชา 80 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(20-31 พฤษภาคม 2557)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม. ภาค ก ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
๑. โภชนากรปฏิบัติงาน 
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๓. นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน 
๔. นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 
๕. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 
๖. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
๗. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
๘. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
๙. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
๓. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ 
๔. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
๕. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
๖. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นหนังสือ พร้อมซีดี ภาษาไทย+คณิตศาสตร์ ราคา 679 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]nas_za.za@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด กทม.

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ..๒๕๔๕

๑. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
-  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๒. บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคำ ขอลงทะเบียนต่อสำ นักงานหรือหน่วยงานที่สำ นักงานกำหนด เพื่อ
-  เลือกหน่วยบริการ

๓. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้สำ นักงานประกันสังคมส่งเงิน่าใช้จ่ายเพื่อ
-  บริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคม

๔. สำ นักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
-  แต่ไม่เกินจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามภาระหน้าที่

๕. ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ องค์กรละ
-  หนึ่งคน

๖. ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่
-  ผู้แทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

๗. กรรมการมีวาระอยู่ในตำ แหน่งคราวละ
- สี่ปี

๘. ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำ แหน่งก่อนครบวาระ
-  ให้ดำ เนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่   ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

๙. ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
-  จะไม่ดำ เนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้

๑๐. วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และส่วนได้เสียซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
-  
คณะกรรมการกำหนด

๑๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อ
-  ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

๑๒. จัดทำ รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำ เนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อ
-  คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

๑๓. สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การ     กำกับดูแลของ
-  รัฐมนตรี

๑๔. การจัดตั้งสำ นักงานสาขาให้คำนึงถึง
-  ความจำ เป็นและความคุ้มค่าในการดำ เนินการ

๑๕. ในการจ้างและแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจำนวน
- ห้าคน

๑๖. ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ
-  กรรมการสรรหา

๑๗. เลขาธิการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
- สี่ปี

๑๘. มาตรา ๓๗ ให้มีสำ นักตรวจสอบขึ้นในสำ นักงานทำหน้าที่เป็น
- สำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด

๑๙. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

๒๐. เมื่อสำ นักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สำนักงานมีสิทธิ
- ไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำ ผิดได้

๒๑. เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดย
-ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน
- หกคน

๒๓. องค์กรเอกชนตาม ต้องเป็นองค์กรที่ดำ เนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า
- หนึ่งปี

๒๔. ในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กำหนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ 
-  
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด กทม.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535
- ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
    ข้อสอบ


หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น 1.  หลักธรรมาภิบาล มีชื่อเรียกว่าอย่างไรก.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค. บรรษัทภิบาลข.  หลักธรรมรัฐ ง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ2. องค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลมีกี่ข้อก. 4 ข้อ ค. 6 ข้อข. 5 ข้อ ง.
7 ข้อตอบ ค. 6 ประการ3.  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง
ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม คือหลักธรรมมาภิบาลใดก. หลักคุณธรรม ค. หลักความโปร่งใสข.  หลักนิติธรรม ง.
หลักความรับผิดชอบตอบ  ข. หลักนิติธรรม4.  การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
คือหลักธรรมมาภิบาลใดก.  หลักความโปร่งใส ค. หลักคุณธรรมข. หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วมตอบ ค. หลักคุณธรรม5.  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ คือหลักธรรมมาภิบาลใดก. หลักความโปร่งใส ค. หลักความคุ้มค่าข. หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วมตอบ ก. หลักความโปร่งใส 6.  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม คือหลักธรรมมาภิบาลใดก. หลักความโปร่งใส ค. หลักความคุ้มค่าข. หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วมตอบ ง. หลักความมีส่วนร่วม 7. ข้อใดกล่าวผิดก. เศรษฐกิจพอพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและความไม่ประมาทข. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐค. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า
25 ปีง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิดตอบ ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด8. ข้อใด ไม่เป็น ความหมายของคำว่า
ความพอเพียงก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ค. ความมีเหตุผลข. ความพออยู่ พอกิน ง. ความพอประมาณตอบ ข. ความพออยู่ พอกิน

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-05-09 18:31 ]

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใดก. 20 มกราคม 2528 ค. 20 มิถุนายน 2528ข. 20 มีนาคม 2528 ง. 20 สิงหาคม 2528ตอบ ง. 20 สิงหาคม 25282. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครมีกี่ฉบับก. 1
ฉบับ
 ค. 3 ฉบับข. 2 ฉบับ ง. 4 ฉบับตอบ ข. 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528 ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.. 25423. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2528ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค.
ปลัดกระทรวงมหาดไทยข. นายกรัฐมนตรี ง.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย4. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
.. 2542 คือข้อใดก. องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกันค. เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ง. ถูกทั้ง  และ ขตอบ ถูกทั้ง  และ 5. ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีกี่ประเภทก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภทข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภทตอบ   ก.
2 ประเภท
  คือ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2. ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร6. ก.ก. ย่อมาจากก. คณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ค. คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร ง. คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร ตอบ  ข.
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครใน
ก.ก. มีกี่คนก. 2 คน ค. 4 คนข. 3 คน ง. 5 คนตอบ ง. 5 คน8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.
มีกี่คนก. 2 คน ค. 4 คนข. 3
คน
 ง. 5 คนตอบ ง. 5 คน9. ข้อใดคือคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
ก.ก.ก. มีสัญชาติไทยข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ค. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2013-04-22
1. กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่าอะไรก. เมืองบางมะกอก ค. เมืองบางโคกข. เมืองบางกอก ง.
เมืองบางเกาะตอบ ข. เมืองบางกอก2. ข้อใด คือที่มาของคำว่า บางกอกก. บางเกาะ ค. บางมะกอกข. บางโคก ง. ถูกทุกข้อตอบ  ง.
ถูกทุกข้อ3. พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองอะไรก. เมืองธนบุรีศรีสมุทร ค. เมืองธนบุรีข. เมืองธนบุรีศรีสุนทร ง. เมืองศรีธนบุรีตอบ ก.  เมืองธนบุรีศรีสมุทร4. บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกว่าอะไรก. นิวอัมสเตอร์ ค.
นิวอัมสตรองข. นิวอัมสเตอร์ดัม ง. นิวอัมสตรองดัมตอบ   ข. นิวอัมสเตอร์ดัม5. บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทยมีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า
ปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอใดก. อำเภอพระนคร ค. อำเภอพระประแดงข. อำเภอบางกอกน้อย  ง. อำเภอทุ่งครุตอบ   ค. อำเภอพระประแดง


 6. การเปลี่ยนชื่อพระนครจาก

บวรรตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นในรัชสมัยใดก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวง. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว7.  ใน พ.ศ. 2552
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศใดก. เวียดนาม ค.
จีนข. สิงคโปร์ ง.
มาเลเซียตอบ ข. สิงคโปร์ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2013-05-06แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กทม. 2556
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 5 พฤศจิกายน 2550 ข. 6 พฤศจิกายน 2550

ค. 25 พฤศจิกายน 2550 ง. 26 พฤศจิกายน 2550

ตอบ ข. 6 พฤศจิกายน 2550

2. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ

ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก

ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

3. ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ก. ภัยแล้ง ข. โรคระบาดในสัตว์

ค. วาตภัย ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ

ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก

ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

5. “การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด

ก. ภัยทางอากาศ ข. การก่อวินาศกรรม

ค. อุบัติเหตุ ง. ภัยธรรมชาติ

ตอบ ข. การก่อวินาศกรรม

6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ก. กรมการปกครอง ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค. กระทรวงมหาดไทย ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนตำบล

ค. เทศบาล ง. เมืองพัทยา

ตอบ ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ก. องค์การบริหารส่วนตำบล ข. เมืองพัทยา

ค. เทศบาล ง. กรุงเทพมหานคร

ตอบ ง. กรุงเทพมหานคร

9. ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ก. ชลบุรี ข. เชียงใหม่

ค. กรุงเทพมหานคร ง. อุบลราชธานี

ตอบ ค. กรุงเทพมหานคร

10. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก. กปร. ข. กปช.

ค. กปภ.ร. ง. กปภ.ช.

ตอบ ง. กปภ.ช.

12. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

13. คณะกรรมการและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีจำนวนกี่คน

ก. 12 คน ข. 13 คน

ค. 22 คน ง. 23 คน

ตอบ ง. 23 คน
14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข. รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค. ข้าราชการระดับ 8 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง. ข้าราชการระดับ 7 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตอบ ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ง. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตอบ ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 1 ปี  ข. 2 ปี

ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ตอบ ง. 4  ปี

18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่ในตำแหน่งไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน

ก. 2 วาระ ข. 3 วาระ

ค. 4 วาระ ง. 5 วาระ

ตอบ ก. 2 วาระ

19. หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

ก. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ข. กระทรวงกลาโหม

ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. สำนักข่าวกรอง

ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. คณะรัฐมนตรี

ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2013-05-06
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530
1. ข้อใดมิใช่หัวหน้าหน่วยงาน
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร
ค. ผู้อำนวยการสำนัก
ง. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง เลขานุการสำนัก ผู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ผู้มีอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
ข. ทำเป็นคำสั่ง
ค. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร
ตอบ ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
ข้อ 6 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
3. การจะมอบอำนาจให้แก่บุคคลใด จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ฐานะการเงินและความตรงต่อเวลา
ข. ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ค. ความซื่อสัตย์และชื่อเสียง
ง. ตำแหน่งหน้าที่และฐานะการเงิน
ตอบ ข. ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
4. เมื่อมีการมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยและหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ใดจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ก. ผู้มอบอำนาจเพียงผู้เดียว
ข. ผู้รับมอบอำนาจเพียงผู้เดียว
ค. หัวหน้าของผู้มอบอำนาจ
ง. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ตอบ ง. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
5. ระเบียบฉบับนี้มิให้ใช้บังคับเกี่ยวกับการเงินในข้อใด
ก. งบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. งบประมาณจากรัฐบาล
ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล
ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ
ตอบ ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล
ข้อ 7 ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล
6. ข้อใดมิใช่ฎีกาเบิกเงิน
ก. ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ
ข. ฎีกาเบิกเงินรายรับตามงบประมาณ
ค. ฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
ง. ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ
ตอบ ข. ฎีกาเบิกเงินรายรับตามงบประมาณ
ข้อ 9 ฎีกาเบิกเงิน มีดังนี้
(1) ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ (ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้าง)
(2) ฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
(3) ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ
(4) ฎีกาเบิกเงินนอกจาก (1) (2) และ (3)
7. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก
ข. ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เบิก
ค. ส่งหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้เบิก
ง. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้เบิก
ตอบ ก. ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก
ข้อ 11 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือหัวหน้างานในสำนักงานเขตเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได้ โดยให้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิกเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักการคลังก่อนทำการเบิกเงิน
8. ฎีกาขอเบิกเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกที่ลบได้ยากจำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจนห้ามขูดลบ หากผิดพลาดจะต้องแก้ไขอย่างไร
ก. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน
ข. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ฝ่ายบัญชีลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น
ค. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น
ง. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้หัวหน้าผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น
ตอบ ค. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น
ข้อ 13 ฎีกาขอเบิกเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกที่ลบได้ยากจำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน ห้ามขูดลบ หากผิดพลาดก็ให้แก้ไขโดยวิธีฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้นด้วย
การพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินในฎีกาของเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิด คำว่า “ตัวอักษร” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินอย่าให้มีช่องว่างที่จะพิมพ์หรือจำนวนเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้
9. การพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินในฎีกาของเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร มีข้อปฏิบัติตามข้อใด
ก. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดด้านซ้ายของช่องตัวอักษร
ข. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่า “ตัวอักษร”
ค. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดด้านขวาของช่องตัวอักษร
ง. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกในช่องตัวอักษรแบบไหนก็ได้
ตอบ ข. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่า “ตัวอักษร”
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
10. การตั้งฎีกาเบิกเงินจะต้องระบุสิ่งใดลงไปด้วย
ก. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย
ข. ระบุหน่วยงานที่เบิกเงินนั้น
ค. ระบุชื่อผู้ที่เบิกเงิน
ง. ระบุวันที่ตั้งฎีกาเบิกเงิน
ตอบ ก. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย
ข้อ 14  การตั้งฎีกาเบิกเงินให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย โดยต้องได้รับการทวงหนี้หรือใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงิน จึงตั้งฎีกาเบิกเงินได้
ห้ามมิให้หน่วยงานใดเบิกเงินไปเพื่อเตรียมจ่ายล่วงหน้าและรักษาเงินไว้เกินสิบห้าวัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2013-05-06
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กทม.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
- แนวข้อสอบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่
nas_za.za@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2013-08-28
สอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2013-08-28
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้