ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 5384เข้าชม
 • 4ตอบกลับ

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข  สสจ. ทุกตำแหน่ง

 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.    คำในข้อใดอ่านผิด 

        ก.    ประวัติศาสตร์  =  ประ หวัด ติ สาด                        ข.   ประสบการณ์   =  ประ -  สบ -  กาน

        ค.    ปราชัย  =  ปรา   ไช                                                          ง.    ปรัชญา  =  ปรัด  -  ยา

2.    2ฯ5  อ่านว่าอย่างไร

         ก.   วันศุกร์ เดือนยี่ แรมห้าค่ำ                                                  ข.   วันจันทร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ 

         ค.   วันอังคาร เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ                                           ง.    วันศุกร์  เดือนห้า ขึ้นสองค่ำ 

3.    คำที่ขีดเส้นใต้คำใดที่แปลว่า  ไม่ได้ 

        ก.     ฉันคิดไม่ตก                                                                         ข.   เขาสอบไม่ตก 

        ค.    สีไม่ตก                                                                                  ง.    ฝนไม่ตก 

4.    ป.ล.  ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต  หมายความว่าอย่างไร

        ก.     คือ  เขียนเรื่องใหม่นอกเหนือจากเรื่องเดิม                  

        ข.    เขียนภายหลัง คือ หนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว 

        ค.    คำขึ้นต้น ก่อนดำเนินเรื่องต่อไป 

        ง.     เขียนใต้สุดหน้ากระดาษหนังสือ เป็นการอ้างอิง 

5.    ข้อใดให้ใช้ไม้ยมกแทนการเขียนซ้ำคำเดิม 

        ก.     ช่วยกันกันเขาออกไป                                                       

        ข.   กรุงเทพฯ กำลังประสบปัญหานานาประการ 

        ค.     ให้เขาขับรถไปจังหวัดเลยเลย                                         

        ง.    การแจกของเป็นคนคนจะสะดวกกว่า 

6.    ฉันยังอาศัยอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่คิดโยกย้ายอีกแล้ว  ข้อความนี้บกพร่องในด้านใด

        ก.     ใช้คำฟุ่มเฟือย และคำเชื่อมผิด                                         ข.   ใช้คำกำกวม และความขัดแย้งกันเอง 

        ค.    ใช้คำฟุ่มเฟือยและลำดับคำผิด                                         ง.    ให้คำกำกวม และความหมายไม่ชัดเจน 

7.    ถอยหลังเข้าคลอง  หมายความว่าอย่างไร

        ก.     ไม่มีความก้าวหน้า                                                              ข.   อนาคตไม่แจ่มใส 

        ค.    หันกลับไปหาแนวทางเดิม                                               ง.   ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด 

8.    คนที่ละเอียดรอบคอบในเรื่องเล็กแต่ไม่ระวังในเรื่องใหญ่ ตรงกับสำนวนว่าอย่างไร 

        ก.     เห็นช้างเท่าหมู                                                                   ข.   โลภนักมักลาภหาย 

        ค.    เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย                                      ง.    ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น 

จงพิจารณาข้อความแล้วเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 

9.    เครื่องสำอางปัจจุบันมีหลายชนิด .......หลายยี่ห้อ การเลือกใช้..........ควรระมัดระวัง .........อาจก่อให้เกิด 

       การแพ้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ 

        ก.    ทั้ง ....... ก็ .......ดังนั้น                                                           ข.   กับ...จึง......เพราะฉะนั้น 

        ค.    และ......จึง......เพราะ                                                            ง.    ตลอดจน......ต้อง.......เพื่อ 

10.  คำขึ้นต้นและลงท้ายจดหมายได้แก่คำที่......ไว้เป็น......ซึ่งจะต้องใช้ให้.......ตามความนิยมและเหมาะสม 

        แก่ชั้นของบุคคล 

        ก.    บัญญัติ  เบื้องต้น  เหมาะสม                                              ข.   กำหนด  เบื้องต้น  เหมาะสม 

        ค.   บัญญัติ ธรรมเนียม ถูกต้อง                                                ง.   กำหนด ธรรมเนียม  ถูกต้อง 

11.  การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่านั้น ต้องรู้จักถนอมของที่ใช้โดยการหมั่น........สิ่งของเครื่องใช้ไม่ให้ 

        ชำรุดเสียหาย 

        ก.   สำรวจ                                                                                     ข.   สังเกต 

        ค.   ควบคุม                                                                                    ง.   ตรวจตรา 

12.  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะก็ต้อง ........ตามกฎ 

        ก.   ประพฤติ                                                                 ข.   ปฏิบัติ 

        ค.   กระทำ                                                                                     ง.   ดำเนินการ 

13.  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประเพณีที่แสดงออกถึง..........ของชาวบ้านที่มีต่อประสาทพนมรุ้ง 

        ก.   ความเคารพ                                                                            ข.   ความเลื่อมใสศรัทธา 

        ค.   ความหวงแหน                                                                      ง.   ความจงรักภักดี 

14.  สาเหตุหนึ่งที่ต้องย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาไปตั้งที่กรุงธนบุรี เพราะกรุงศรีอยุธยา ......เกินกว่าที่จะ 

        บูรณปฏิสังขรณ์ได้ 

        ก.   เก่าแก่                                                                                      ข.   ทรุดโทรม 

        ค.   เสื่อมโทรม                                                                             ง.   ผุพัง 

15.  บุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมี ............. 

        ก.   สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              ข.   บัตรประจำตัวประชาชน 

        ค.   ใบขึ้นทะเบียน                                                                      ง.   บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

16.  ตำรวจมีหน้าที่บำบัด.......บำรุง..........ดูแลความ.............ให้บริการแก่ประชาชนและ ......ผู้กระทำผิด 

        ก.   สุข  ทุกข์  สงบ  ไล่จับ                                                           ข.   ทุกข์  สุข  ปลอดภัย  ลงโทษ 

        ค.   สุข  ทุกข์  ปลอดภัย  จับกุม                                  ง.   ทุกข์  สุข  ปลอดภัย  จับกุม 

จากข้อ  17 19 ในแต่ละข้อลงพิจารณาข้อความในแต่ละตอนที่มีตัวเลข 1, 2, 3 หรือ 4  กำกับอยู่หน้าข้อความ แล้วเลือกตอบว่าข้อความตอนใดไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

17.   (ก)  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาเป็นเวลาช้านาน 

          (ข)  หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตหลายระดับ 

          (ค)  มีทั้งหลักในการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคม 

          (ง)  ทุกระดับล้วนมุ่งไปที่สาเหตุเดียวกัน คือ ต้องการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนให้เจริญขึ้น 

18.     (ก)  ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ 

          (ข)  คือ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 

          (ค)  ทำให้สุขภาพแข็งแรง ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดี 

          (ง)  และทำให้หุ่นสมส่วน 

19.     (ก)  การลงแขกเกี่ยวข้าว หมายความว่า การขอแรงเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันเกี่ยวข้าว 

          (ข)  โดยไม่ต้องว่าจ้างจะผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆไป 

          (ค)  ซึ่งนับวันจะสาบสูญไปเพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น 

          (ง)  ต่างคนต้องดิ้นรนช่วยตนเองในการหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้ไม่มีเวลามาช่วยกันอย่างแต่ก่อน 

จากข้อ  20 - 27    จงอ่านบทความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามในแต่ละข้อโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก

1,2,3 หรือ 4  ที่ถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความในบทความเป็นหลัก

          วัฒนธรรม  หมายถึง  ความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและวัตถุ ความเป็นระเบียบตลอดจน    ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ และมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ แบบอย่างที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของชาติ เช่น การแสดงความเคารพ ประเพณีทำบุญ การต้อนรับแขก เป็นต้น

20.    ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

          ก.   การแต่งกายจัดเป็นวัฒนธรรม 

          ข.   วัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

          ค.   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น 

          ง.   สังคมหนึ่งไม่จำเป็นต้องไปรับวัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่ง 

21.    ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเพณีไทย 

          ก.   แดงชอบแต่งกายแบบไทย 

          ข.   ดำใช้ภาษาไทยได้ถูกกาลเทศะ 

          ค.   ขาวไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 

          ง.   เขียวใช้สิค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย 

          ชาวบ้านบางระจันได้ช่วยกันทำการต่อสู้กับพม่าหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แก่กำลังของพม่า เนื่องจากชาวบ้านบางระจันขาดกำลังคน ขาดอาวุธที่จะต้องสู้กับพม่า เมื่อส่งคนไปขออาวุธปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา ทางกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมให้ ด้วยเกรงว่าจะถูกข้าศึกแย่งชิงไประหว่างทาง เมื่อไม่ได้อาวุธมาช่วย ชาวบ้านบางระจันก็มิได้ท้อถอย คิดทำปืนใหญ่ขึ้นใช้เอง แต่ปืนที่หล่อก็ร้าวใช้การไม่ได้ ในที่สุดพม่าล้อมค่ายบางระจันเป็นเวลานานถึง 5 เดือนค่ายบางระจันก็ถูกพม่าตีแตกพ่าย วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันนับเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย ปัจจุบันอนุสาวรีย์ของชาวบ้านบางระจันตั้งอยู่ที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

22.    สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 

          ก.   สาเหตุที่กรุงศรีอยุธยาแตก                                               ข.   ความรักชาติของบรรพบุรุษไทย 

          ค.   อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน                                           ง.   วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน 

23.    บ้านบางระจันต้องเสียแก่พม่า เพราะขาดอะไร 

          ก.   ผู้นำ                                                                                       ข.   อาวุธ 

          ค.   อาหาร                                                                                  ง.   ความกตัญญู 

24.    วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใด 

          ก.    ความเข้มแข็ง                                                                      ข.   ความกล้าหาญ 

          ค.   ความอดทน                                                                         ง.   ความกตัญญู 

          ให้แยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวให้ได้ว่าสิ่งใดเป็นจริง เป็นความคิดเห็น หรือเป็นโฆษณาชวนเชื่อ และ

เปรียบเทียบข่าวนั้นกับกฎที่เป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่เคยมีมาในอดีตว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้วจึง   ตัดสินใจเชื่อ                       

25.    สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร                                     

          ก.   การตัดสินใจเชื่อข่าว                                                          ข.   ข่าวคืออะไร 

          ค.   แหล่งที่มาของข่าว                                                              ง.   การวิเคราะห์ข่าว 

26.     ผู้ฟังข่าวที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 

          ก.   เชื่อข่าวนั้นทันที                                                 ข.   เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 

          ค.   แยกแยะข้อเท็จจริง                                                             ง.   เล่าข่าวให้ผู้อื่นทราบ 

27.     ข่าวที่น่าเชื่อถือคือข้อใด 

          ก.   ข่าวที่ได้ยินมาจากการซุบซิบนินทา                                ข.   ข่าวที่เห็นในโฆษณาขายสินค้า 

          ค.   ข่าวที่ได้จากการบอกเล่ามาจากหลายปาก                      ง.   ข่าวที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว 

จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาตัวเลือก  1, 2, 3  หรือ 4  ที่ถูกต้องที่สุด 

28.  การหายใจของพืชเกิดขึ้นตลอดเวลา ส่วนขบวนการสร้างอาหารหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสังเคราะห์แสง จะเกิดขึ้นเวลาที่มีแสงสว่างเท่านั้น

        จากข้อความนี้ข้อใดกล่าวผิด 

ก.       พืชสังเคราะห์แสงในเวลากลางคืนไม่ได้แม้มีแสงสว่าง 

ข.       แสงสว่างมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง 

ค.       พืชหายใจโดยไม่ใช้แสงสว่าง 

ง.       การสร้างอาหารทำเฉพาะเวลามีแสงสว่าง 

29.  การสำรวจในเรื่องเพศและวัยของประชากร จะมีประโยชน์ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรในอนาคตได้ เช่น  ถ้ามีเพศหญิงและเพศชายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมาก ก็อาจทำนายได้ว่า ประชากรของคนในบริเวณนั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น  จากข้อความนี้ ตีความว่าอย่างไร         

        ก.    เพศมีผลมากกว่าวัยต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร

        ข.   วัยที่ไม่ใช่วัยหนุ่มสาว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร 

        ค.   วัยหนุ่มสาวเป็นวัยเจริญพันธุ์ ทำให้สามารถเพิ่มประชากรได้ 

        ง.    วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ตายยาก ทำให้สามารถเพิ่มประชากรได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สสจ. ทุกตำแหน่ง ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
-ข้อสอบคอมพิวเตอร์
-ข้อสอบความรู้รอบตัว
-ข้อสอบสถานการณ์บานเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในปัจจุบัน
-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
-และข้อสอบ พรบ. แต่ละตำแหน่งที่สอบเพิ่มเติมระบุมาได้เลย
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    
ส่งเป็นไฟส 399 บาท
หนังสือ vcd ุ679 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:nasza

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบ สสจ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เตรียมสอบ
 • รูปภาพ:29_1_1b9ff9116e50b70.jpg
 • รูปภาพ:29_1_7d1474c6cdb8011.jpg
 • รูปภาพ:29_1_9b8d6fe0cfa2225.jpg
 • รูปภาพ:29_1_37b47e3d3c56422.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
สาธารณสุข
 • รูปภาพ:29_1_49a4925aa40a06b.jpg
 • รูปภาพ:29_1_62a0923e024b2b7.jpg
 • รูปภาพ:29_1_89fe523d48dda8e.jpg
 • รูปภาพ:29_1_b3392f644a0de4f.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2015-11-12
สอบราชการ
 • รูปภาพ:29_1_b52596d11570fa2.jpg
 • รูปภาพ:29_1_bc0e538794dd9db.jpg
 • รูปภาพ:29_1_c82a8099aeba8d6.jpg
 • รูปภาพ:29_1_f2f6a191d84698a.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้