ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 364เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
11 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
14 แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
11 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
14 แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
5 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6 
6 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย 
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 
9 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
13 ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
15 ข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

แนวข้อสอบพนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
11 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบพนักงานนโยบายและแผน

แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
5 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6 
6 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย 
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 
9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
12 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 
13 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน 
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี 
16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร 
17 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

แนวข้อสอบพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
5 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6 
6 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย 
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 
9 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
13 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
14 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
15 วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย 
16 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้