ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 351เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

29/8/61

แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกวัดผลและประเมินผล
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกสังคม
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกศิลปะ
 แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกดนตรี
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกปฐมวัย
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูท้องถิ่น ผู้ดูแลเด็ก

1 ความสามารถด้านภาษาไทย
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
9 สรุปเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
12 สาระสำคัญ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
13 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
14 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3 แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
4 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7 แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
8 แนวข้อสอบความปลอดภัยสำหรับแรงงาน
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
13 ความรู้เรื่องแรงงาน
14  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมควบคุมมลพิษ

1 ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 
2 แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
6 ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
7 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้