ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 380เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

17/8/61

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
แนวข้อสอบ  กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
_____________________________________________________________

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
5 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
6 ข้อสอบเก่า กรมวิชาการเกษตร
7 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
_____________________________________________________________
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบพนักงานขับรถ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบวิศวกร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบวิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ ส่วนดำเนินการโครงการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

ประกอบด้วย
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

_____________________________________________________________
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฎิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฎิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
4 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
9 ข้อสอบเก่า กรมโยธาธิการและผังเมือง
_____________________________________________________________
แนวข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
2 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและทฤษฎี
3 ถาม - ตอบ ความหมายของรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและทฤษฎี 
4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543
6 พระราชบัญญัติ เอกชนรวมทุนในรัฐวิสาหกิจ
7 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
_____________________________________________________________
แนวข้อสอบช่างเครื่องบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ความรู้เบื้องต้นด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
เทคนิคการสอบ สัมภาษณ์
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
_____________________________________________________________
แนวข้อสอบนักธรณีวิทยา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
6 แนวข้อสอวิชาธรณีวิทยา
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม อัตนัย
8 ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับธรณีวิทยา
10 การสำรวจทรัพยากรธรณี
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบวิศวกร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
3 แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
4  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
5 ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ PETROLEUM
6 ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม อัตนัย
8 แนวข้อสอบวิศวกรปิโตเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
9 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
10 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม
11 ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
_____________________________________________________________
แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมทางหลวง

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง
แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
_____________________________________________________________
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร _จากสนามสอบจริง
แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1-3
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตนัย
แนวข้อสอบ นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
แนวข้อสอบ ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
แนวข้อสอบ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แนวข้อสอบ สรุปเนื้อหาและถาม ตอบ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้