ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 587เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

12/4/61 (23 กระทู้)

แนวข้อสอบ กรมการเงินทหารบก

1 หลักการบัญชีเบื้องต้น
2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
3 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
3.1 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบ  นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก

1 หลักการบัญชีเบื้องต้น
2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
3 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
3.1 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ทันตแพทย์ปฎิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ เภสัชกร กรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด กรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักกิจกรรมบำบัด กรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  
แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
4 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
6 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
7 ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านสุขภาพจิต
8 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
4. ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5. แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
4. ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5. แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
4. ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5. ระบบภูมิคุ้มกัน
6. พันธุศาสตร์เบื้องต้น
7. ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
8. ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
9. ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
10. แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
11. การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เภสัชกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
4. ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5. แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ วิศวกรปฎิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักจัดการทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


1 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี
6  สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้