ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1339เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข่าวใหม่ครับ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการปกครอง 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง 
แนวข้อสอบตำแหน่งที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง

แนวข้อสอบ กะลาสี กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกล กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องเรือ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ ช่างขุดลอก กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ พนักงานขนส่ง กรมเจ้าท่า
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
แนวข้อสอบ  กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง


แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แนวข้อสอบ อาลักษณ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬา กรมพลศึกษา
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบการบริหารบุคคลากร
แนวข้อสอบการวางแผนและจัดทำโครงการ
สรุปแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
สรุปยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา
สรุปแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2559)
สรุปแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2560)
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง
แนวข้อสอบ ตำรวจดับเพลิง ตชด
ประกอบด้วย
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
6 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3-ภาษาอังกฤษ


แนวข้อสอบ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ ลูกจ้างชั่วคราว องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ ลูกจ้างประจำ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานการผลิต องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานจัดส่ง องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานขาย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานเทคนิคการผลิต องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานการเงิน องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานบัญชี องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยงานบริหาร องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ บุคลากร องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ นิติกร องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ วิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา องค์การเภสัชกรรม
ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้