ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1231เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข่าวใหม่

แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ไปรษณีย์ไทย 
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย การตลาด
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย บริหารธุรกิจ 
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย ด้านการจัดการนวัตกรรม
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย สถาปัตยกรรม
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย อิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย ช่างก่อสร้าง 
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย บัญชี  
แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กรมการข้าว
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว
แนวข้อสอบความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
แนวข้อสอบความรู้ทั้วไปด้านการเกษตร
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินเเละบัญชี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบ ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบความรู้ความสารมารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล 
แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมวิชาการเกษตร
ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ อาจารย์สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ เฉพาะสาขาเลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบ พนักงานราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
2 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข
3 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7 แนวข้อสอบ เฉพาะสาขาเลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
แนวข้อสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แนวข้อสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจสอบอาวุโส
แนวข้อสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
แนวข้อสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน
แนวข้อสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย นักวิจัย
ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
ความสามารถทางด้านเหตุผล 
ความสามารถด้านภาษา
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงานจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้