ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7067เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมการจัดหางาน 2559

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- ความรู้เรื่องแรงงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 

2 ตำแหน่งนิติกร 

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- กฎหมายแรงงาน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง


ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

  • รูปภาพ:uu.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2.  "ตัวแทนจัดหางาน" หมายความว่าอย่างไร
ก. ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตามพระ ราชบัญญัตินี้
ข. บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงาน โดย เรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่น
ค. ผู้ซึ่งผู้รับอนุญาตจดทะเบียนให้ เป็นตัวแทนจัดหางานตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ไม่มีข้อถูก
3. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 6   หมวด  69  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล  
ข. 7   หมวด  69  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล  
ค. 6   หมวด  96  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล  
ง. 7   หมวด  96  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล  
4. การจัดตั้งสำนักงานจัดหางานขึ้นในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรียกว่าอะไร
ก. กรมการจัดหางาน
ข. สำนักจัดหางาน กรมการ จัดหางาน
ค. บริษัทจัดหางาน
ง. สำนักจัดหางาน
5. ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ เว้น แต่จะได้รับใบอนุญาตจากใคร
ก. นายทะเบียน                                
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน                          
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
6. การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางขึ้นในกรมการจัด หางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ใครเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่พระราชบัญญัตินี้
ก. นายทะเบียนจัดหางานกลาง
ข. ทะเบียนจัดหางานจังหวัด
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
7. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ
ก.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
ข. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ค. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
ง. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ อนุญาตจัดหางาน
8. ใบอนุญาตจัดหางาน มีอายุกี่ปี
ก. 2  ปี                                                                 ค. 4  ปี
ข. 3  ปี                                                                 ง. 5  ปี
9. ถ้าผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 20  วัน                                                            ค. 45  วัน
ข. 30  วัน                                                            ง. 60  วัน
10. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะต้องกระทำให้เสร็จ ภายในกี่วันนับแต่ วันที่ได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดในกฎ กระทรวง
ก. 20  วัน                                                            ค. 45  วัน
ข. 30  วัน                                                            ง. 60  วัน
11. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอย้าย สำนักงานหรือขอตั้งสำนักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอ ต่อใคร
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน                          
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
12. ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ย้ายสำนักงาน ไม่อนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวหรือไม่ อนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ ผู้ขออนุญาตหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศมี สิทธ์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต
ก. 60  วัน                                                                            ค. 45  วัน
ข. 90  วัน                                                                            ง. 30  วัน
13. ผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งพ้นจากความ เป็นผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ต้องส่งคืนบัตรประจำตัวแก่นาย ทะเบียนหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ภายในกี่วัน
ก. 15  วัน                                                                            ค. 10  วัน
ข. 30  วัน                                                                            ง. 7  วัน
14. ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ยื่นคำขอภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                                                                             ค. 45  วัน
ข. 30  วัน                                                                            ง. 20  วัน
15. ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่าง ประเทศเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากใคร
ก. นายทะเบียนจัดหางานกลาง
ข. ทะเบียนจัดหางานจังหวัด
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
16. ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้อง เป็นบริษัทประเภทใด
ก. บริษัทจำกัด                                   ค. ประเภทใดก็ได้
ข. บริษัทมหาชนจำกัด                     ง. ถูกทั้ง  ก และ  ข
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2015-06-02
เตรียมสอบ นะครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2016-11-08
สอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้